Avís legal

El contingut del web de Mirabé, té per objecte informar de les activitats, productes i serveis de Mirabé, l’oferta i prestació dels mateixos d’acord amb els seus termes i condicions i facilitar l’operativa als clients.
Mirabé és titular dels drets de propietat intel·lectual sobre les imatges, textos, dissenys, animacions, o qualsevol altre contingut o elements d’aquest web, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització, i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
Mirabé rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.
Mirabé no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços (links) o cercadors de les pàgines web de Mirabé La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de Mirabé té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.
Els productes i serveis que Mirabé ofereix en la present web, podran ser sol·licitats i/o contractats on-line pels clients mitjançant la utilització d’un sistema de claus i codis facilitats per l’Empresa que permetin la identificació inequívoca dels mateixos.
Mirabé garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, la Clàusula de Protecció de Dades i la Política de Privadesa.

Clàusula de Protecció de Dades

Mirabé garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la L.O. 15/1999, el client o usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l’Empresa i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals l’Empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, per a les finalitats d’enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió, a fi d’adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, garantint sempre el dret a conèixer els criteris i programes utilitzats. Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de Mirabé. El client o usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual, sent facultativa les respostes que pogués donar a les qüestions que se li plantegin al marge del contracte.
El client o usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, podent utilitzar per a això qualsevol dels canals de comunicació de Mirabé
El client o usuari accepta que puguin ser cedits les seves dades, exclusivament per a les finalitats a les quals es refereix el paràgraf primer, a altres entitats del Grup Mirabé Així mateix, el client o usuari accepta que Mirabé o les referides societats, els remetin informació sobre els béns o serveis que comercialitzin. L’acceptació del client o usuari perquè puguin ser tractats o cedits les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/19

SÍGUENOS EN: